About us

Tomasz Sikorski

Absolwent poznańskiej Akademii Rolniczej, gdzie w latach 1983-1988 studiował na Wydziale Zootechnicznym. Po studiach podjął pracę w instytucji państwowej zgodnie z wyuczonym zawodem – przez trzy lata był związany bezpośrednio z twórczą hodowlą bydła mlecznego.

Poszukując możliwości dalszego rozwoju, a nie porzucając ulubionego rolnictwa, w 1992 roku został przedstawicielem handlowym w japońskim koncernie (Sumi Agro Poland) dostarczającym rolnikom środki ochrony roślin. Dzięki tej decyzji odkrył w sobie pasję handlowca.

Ta nowa pasja pozwalała mu rozwijać się zarówno merytorycznie w rolnictwie (m.in. uwielbiał szkolenia dla klientów – i nadal czuje się w nich świetnie), jak i poznawać tajniki relacji międzyludzkich. Jedno i drugie prowadziło go do znaczących sukcesów handlowych, które po kilku latach zaowocowały prawem do stworzenia pierwszego w firmie zespołu sprzedażowego. Szefowanie okazało się jego kolejną pasją. Poznawanie możliwości współpracowników, motywowanie ich do działania, szkolenie i coaching – stały się jego nowym żywiołem. Powiększający się zespół handlowców i jednocześnie doradców technicznych wymagał działań marketingowych, których Tomasz podjął się sam wobec braku takiego działu w firmie.

Sukcesy marketingowe zespołu zaowocowały propozycją stworzenia działu marketingu, który założył i prowadził do końca pracy w firmie, wprowadzając nowe produkty i budując silniejszą pozycję tych już istniejących w ofercie firmy. Wiele z tych produktów popularnych jest do dziś, a niektóre ciągle w swojej części rynku mają pozycję lidera.

Po 14 latach pracy zmienił nieco branżę, przechodząc na stanowisko dyrektora handlowego we francuskiej firmie (Timac Agro Polska) sprzedającej nawozy z klasy premium. Na tym stanowisku mógł ponownie rozwijać umiejętności zarządzania, tym razem już kilkudziesięcioosobowym zespołem. Handlowanie na rynku rolnym wyłącznie produktami z klasy premium stwarzało tak wiele wyzwań i powodów do rozwoju, że w ciągu dziesięciu lat pracy w tej firmie Tomasz stał się prawdziwym specjalistą w zakresie tworzenia zespołów i zarządzania nimi, motywowania ludzi do ponadprzeciętnych działań, tworzenia skutecznych modeli handlowych, znajdowania właściwych sposobów komunikacji z klientami itp.

Po 24 latach pracy w zagranicznych koncernach postanowił związać swoje aspiracje, dalszy rozwój i poszukiwanie nowych wyzwań z polskim kapitałem. Rozpoczął pracę na stanowisku dyrektora rozwoju w rodzinnej firmie z 25-letnim doświadczeniem (Agrosimex). W ciągu pierwszych 20 miesięcy wprowadził do oferty firmy, a tym samym na rynek, wiele nowych i innowacyjnych produktów z różnych dziedzin rolnictwa, przygotowując do ich sprzedawania zespoły handlowe i tworząc odpowiednie zaplecze marketingowe w celu wprowadzenia oferty na nowo tworzone rynki.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe na bardzo różnych stanowiskach, sprzedaż produktów popularnych i z klasy premium oraz tworzenie nowych rynków zbytu pozwalają Tomaszowi widzieć biznes bardzo szeroko i w wielu perspektywach. Jednocześnie nie obawia się nowych wyzwań, ale wręcz aktywnie ich poszukuje.

Dlatego został współzałożycielem Biznes Up.

He graduated the Academy of Agriculture in Poznan. He studied there from 1983 to 1988 on the department of livestock. After college he took up a job in the state institution in accordance to the graduated profession. He was associated directly for three years with creative dairy cattle farming.

He sought ways of further development. He didn’t abandon his favorite agriculture. In 1992 he was commercial agent in the (Japanese Sumi Agro Poland), which supplied farmers the plant protection products. Thanks to this decision he discovered the passion to be a trader. This new passion allowed him to develop both: the merits in agriculture (inter alia. he loved training for customers – and still feel in it great) and meet the interpersonal relationship. Both led to significant commercial successes, which after several years have resulted in the law to create the first company selling team. Being a boss turned out his next passion. He learned possibilities of his associates, encouraged them to activities, training and coaching – this become his new force. The expanding team of traders and, at the same time, technical advisers required marketing activities, which Tomasz made himself in the absence of such a department in the company.

Marketing successes of the team resulted in creating of new marketing department, which was founded and ran by Tomasz to the end of the work in the company. He introduced new products and built a stronger position of those already existing in the company. Many of these products are popular today and still on market leader position.

After 14 years of work has changed line of business and turned to commercial director position in the French company (Timac Agro Poland). This company sold fertilizers in premium class. As a commercial director he could develop management skills, but this time in several dozen teams. The selling on agricultural market products of premium class created many challenges and reasons for the development. Over 10 years of work in Timac Agro Poland Tomasz became a real expert in the team building and management; he motivated people to extraordinary activities. He created effective commercial models, found appropriate ways of communication with customers, etc.

After 24 years working in foreign companies Tomasz decided to tie his aspirations, further development and new challenges with Polish company. He began a work as director of development at the family firm with 25 years of experience (Agrosimex). During the first 20 months Tomasz introduced the company offer, and thus on the market, many new and innovative products with different areas of agriculture. He prepared to selling commercial teams and created adequate marketing in order to introduce the offers in the emerging markets.

Years of professional experience in a variety of position, selling popular products of premium class and creating new markets allowed Tomasz to see business very widely and in many perspectives. At the same time, he is not afraid of new challenges, but actively looking for them. That’s why he becomes the co-founder of BiznesUp.

Diplômé de l’Académie Agricole à Poznan où il faisait ses études à la Faculté de Zootechnie en 1983-1988. Après l’obtention du diplôme, il a commencé à travailler dans une institution de l’État, en conformité avec la profession acquise – pendant trois ans, il a été associé à l’élevage créatif de bovins laitiers. En recherchant des possibilités du développement ultérieur et n’abandonnant pas son agriculture préférée, en 1992 il est devenu représentant des ventes dans un consortium japonais (Sumi Agro Poland), fournissant aux agriculteurs des produits phytosanitaires.

Grâce à cette décision, il a découvert sa passion de commerçant. Cette nouvelle passion lui a permis de se développer substantiellement dans le domaine de l’agriculture (en outre, il aimait les formation pour les clients – il s’y sent toujours très bien) ainsi que d’apprendre les secrets des relations interpersonnelles. Les deux l’ont conduit à des succès commerciaux importants, qui après quelques années, ont entraîné le droit de créer la première équipe de vente dans l’entreprise. Travailler est devenu son autre passion. Apprendre à connaître les opportunités des collègues, les motiver à agir, la formation et le coaching – tout cela est devenu son nouvel élément. Une équipe en expansion de commerçants et de conseillers techniques a exigé des activités de marketing que Tomasz a entrepris lui-même, en l’absence d’un tel département dans l’entreprise.

Les succès en marketing de l’équipe ont abouti à la proposition de créer un département marketing, qu’il a crée et géré jusqu’à la fin de son travail dans l’entreprise, en introduisant de nouveaux produits et en construisant une position plus forte de ceux déjà existants dans l’offre de l’entreprise. Beaucoup de ces produits sont populaires jusqu’à ce jour. Et certains d’entre eux ont toujours la position de leader dans leur part de marché.

Après 14 ans de travail il a un peu changé de domaine d’activité en passant au poste du directeur commercial dans une entreprise française (Timac Agro) vendant des engrais de première qualité. Sur ce poste il pouvait de nouveau développer ses compétences de gestion, cette-fois-ci, de gestion d’une équipe comptant quelques dizaines de personnes. Le commerce des produits haut de gamme sur le marché agricole créait tant de défis et de raisons de développement que pendant 10 ans de travail dans cette entreprise Tomasz est devenu un véritable spécialiste dans le domaine de la création et de la gestion des équipes, de la motivation des gens à des tâches supérieures à la moyenne, de la création de modèles commerciaux efficaces, de trouver de bons moyens de communiquer avec les clients, etc.Après 24 ans de travail dans des consortiums étrangers il a décidé de lier ses aspirations, son développement ultérieur et la recherche de nouveaux défis avec le capital polonais. Il a commencé à travailler en tant que directeur du développement dans une entreprise familiale avec 25 ans d’expérience (Agrosimex). Au cours des 20 premiers mois, il a introduit à l’offre de l’entreprise et par la même occasion sur le marché, plusieurs produits nouveaux et innovants, des domaines différents d’agriculture, en préparant des équipes commerciales à les vendre et en créant de bonnes installations de marketing pour introduire l’offre sur des marchés nouvellement créés.

De nombreuses années d’expérience professionnelle sur des postes différents, la vente de produits populaires et de première qualité ainsi que la création de nouveaux débouchés, permettent à Tomasz de voir le marché d’une manière très large et dans de nombreuses perspectives. En même temps, il n’a pas peur de nouveaux défis et qui plus est, les recherche activement.Voilà pourquoi il était un co-fondateur de BiznesUp.

Graduado de Academia Agrícola en Poznań donde en los años 1983-1988 estudió en el Departamento Zootécnico. Después de terminar la carrera empezó a trabajar en una institución nacional, acorde con su educación – durante tres años se vinculó directamente con cría creativa de ganado lechero. Buscó posibilidades de desarrollo sin dejar su preferencia por la agricultura y en el año 1992 comenzó como representante comercial de una multinacional japonés (Sumi Argo Poland) que suministraba medios de protección de plantas a agricultores. Gracias a esta decisión descubrió la pasión del comercio lo que le impulsó a desarrollarse tanto en agricultura (entre otros le encantaban cursos de formación para clientes – ¡y le siguen gustando!) como estudiando las relaciones interpersonales. Ambas cosas le condujeron a considerables éxitos comerciales que después de unos años fructificaron en el derecho a crear el primer equipo de venta en la empresa. Ejercer el cargo de jefe resultó su otra pasión. Conocer las posibilidades de sus compañeros, motivarlos, formar y guiar – llegaron a ser su nueva pasión. Un equipo creciente de comerciantes y asesores técnicos exigía actividades de marketing que emprendió Tomasz ya que no había en la empresa un departamento responsable TOMASZ SIKORSKI
de esto. Como consecuencia de los éxitos de mercadotecnia conseguidos por el equipo surgió la propuesta de crear un departamento de marketing – Tomasz lo hizo y lo dirigió hasta el fin de su contrato implementando productos nuevos y fortaleciendo la posición de los ya existentes en la oferta de la empresa. Muchos siguen siendo muy populares, algunos hasta ahora son productos-líderes en su campo de mercado. Después de 14 años Tomasz cambió un poco la rama –ejerció el cargo de director de comercio en una empresa francesa (Timac Argo Polska) que vendía fertilizantes de clase premium. En aquel puesto tenía la posibilidad de desarrollar más su capacidad de gestión, esta vez con un equipo de decenas de personas. Comerciar en el mercado agrícola sólo los productos de clase premium creaba tantos retos y posibilidades para el desarrollo, que a lo largo de 10 años de trabajo en la empresa, Tomasz llegó a ser un experto en creación y dirección de equipos, motivación de gente para emprender tareas extraordinarias, formación de modelos de comercio eficaces, descubrimiento de métodos adecuados de comunicación con clientes etc. Después de 24 años de trabajo en consorcios multinacionales Tomasz decidió unir sus aspiraciones, su desarrollo y la búsqueda de retos nuevos con el capital polaco. Empezó el trabajo en un puesto de director de desarrollo en una empresa familiar existente en el mercado desde hace 25 años (Agrosimex). Durante los primeros 20 meses Tomasz introdujo en la oferta de la empresa, y por tanto en el mercado, muchos productos innovadores, de varios campos de la agricultura. Lo consiguió por haber preparado a los equipos comerciales para vender artículos y al haber suministrado la base de marketing. Una experiencia profesional de muchos años y varios cargos, el vender los productos populares y de clase premium tanto como el crear mercados de venta nuevos le han permitido a Tomasz tener un panorama de mercado amplio. Al mismo tiempo Tomasz no tiene miedo a los retos, es más – los sigue buscando

Por eso, decidió cofundar BiznesUp.

1983至1988年,Tomasz就讀於波茲南農業 學院動物科學技術學系。畢業後他在政府 機關任職並學以致用—從事乳牛育種相關 工作長達三年。在尋找新的發展機會的同 時,Tomasz亦不忘自己最心儀的農業,最終於1992年成為日商Sumi Agro Poland的貿易代表,工作內容是向農民銷售殺蟲劑。多虧此一職涯上的重 大決定,Tomasz發現了自己對銷售的熱誠。這樣的熱誠不但讓他在農業 領域有實質成長(Tomasz熱愛對客戶進行教育訓練,至今仍是如此),也 讓他認識到人際互動的秘密。上述兩項技能協助他在銷售領域取得重大成 功,並促成幾年後公司第一個專業銷售團隊的建立。團隊領導是下一個他 熱愛的專業領域:發覺工作夥伴的潛能、激發他們的工作熱誠、進行教育 訓練和輔導(coaching)成為他職場上的新元素。當時逐漸擴大的銷售暨 技術顧問團隊亟需行銷活動,在公司沒有相應部門的情況下,Tomasz一手 操刀所有的行銷活動。這一系列行銷活動的成功促成了公司行銷部門的建 立。Tomasz親手創立了公司的行銷部門並擔任主管一職直至離開公司。在 這段期間,Tomasz與其團隊協助將新產品打入市場,並穩固當時公司既有 產品在市場上的地位。這些產品中有許多至今仍深受市場喜愛,有些甚至在 各自的利基市場保有龍頭地位。在十四年的任職後,Tomasz稍微轉換跑道 TOMASZ SIKORSKI
至銷售頂級肥料的法商Timac Agro Polska擔任貿易經理一職。在新的職務 中,他再度獲得發展管理技能的機會:這次管理的是數十人的團隊。在農業 市場上只銷售頂級產品是如此重大的挑戰和成長的機會,以至於Tomasz在 任職的十年內成為下列領域的專家:組織與管理團隊、激勵他人做出超越水 平的表現、建立有效貿易模型、找到和顧客溝通的適切方式等。在外商公司 服務長達二十四年後,Tomasz決定將自己的抱負、未來發展和對新挑戰的 追尋與波蘭的資本進行連結。返國後,Tomasz在具有二十五年經驗的波蘭 家族企業Agrosimex擔任發展部主任一職。在走馬上任的前二十個月中他替 公司在農業市場的不同分支中引進了許多創新的產品。為了能讓新商品成功 進入新創市場,他同時建立了貿易團隊與相應的行銷後援。銷售平價與頂級 產品、開發新市場與任職於多種職務的長年經驗使得Tomasz得以用寬闊的 視野及不同的角度看待商業本身。他非但不害怕、反而積極地尋找新的挑 戰。因此他成為BiznesUP的共同創辦人。

Looking for development for my business

I would like to introduce a successor or investor

I need staff, I create a new department, etc.

I would like my products to be recognizable on the market

I’m looking for new markets for my company in Poland and abroad

I am looking for innovative solutions in agriculture

I am looking for innovative solutions in agriculture

Agro Up