Klauzula informacyjna dla użytkownika

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKA

Niniejszym, w trosce o dobro Pani/Pana danych osobowych, a także o prawa jakie Pani/Panu przysługują, czyniąc zadość wymogom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w tekście, jako: „RODO”), pragnę zaktualizować oraz uzupełnić wiedzę na temat szczegółów przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

1. ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych jest spółka BIZNES UP Egberss Kocel Spółka Jawna z siedzibą w Obłaczkowie 11c, 62-300 Września, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000749000, dalej jako: „Administrator”.

2. KATEGORIE ADRESATÓW

Niniejsza klauzula skierowana jest do użytkowników strony biznes-up.com.pl (dalej, jako strona), zwanych dalej: „użytkownikami”.

3.ŹRÓDŁO DANYCH i KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe zostały uzyskane od Użytkowników i w związku z tym mają oni pełną kontrolę nad zakresem tych danych.

4.PODSTAWA PRZETWARZANIA, CELE PRZETWARZANIA, OKRES PRZECHOWYWANIA

PODSTAWA art. 6 ust. 1 lit a) RODO zgoda użytkownika
CEL rozpatrzenie korespondencji
Celem przetwarzania jest rozpatrzenie przez Administratora korespondencji otrzymanej od użytkownika w wyniku skorzystania z formularza kontaktowego, a następnie z poczty elektronicznej użytkownika lub innych danych, oraz udzielenie na nią odpowiedzi lub utrzymanie korespondencji.

Przetwarzaniu w powyższym celu podlega adres poczty elektronicznej użytkownika lub numer telefonu (informacja wymagana przez Administratora). Przetwarzaniu podlegać będą również dane podane w korespondencji przez użytkownika i wyłącznie z jego inicjatywy, a których Administrator nie jest w stanie na chwilę obecną przewidzieć, albowiem nie zna treści przyszłych pytań/problemów użytkownika).

W przypadku formularza kontaktowego zgoda wyrażona zostaje przez jednoznaczne działanie potwierdzające użytkownika. Jednoznacznym działaniem potwierdzającym jest zaznaczenie pola „Wyślij” znajdującego się pod formularzem kontaktowym, które skutkować będzie przesłaniem do Administratora zarówno treści korespondencji, jak i adresu poczty elektronicznej użytkownika lub numeru telefonu, na który ma zostać udzielona korespondencja zwrotna.

Przesyłanie korespondencji za pomocą formularza kontaktowego może zostać dokonane wyłącznie przez użytkownika, który ukończył 16 rok życia, ze względu na techniczne, finansowe i organizacyjne ograniczenie możliwości weryfikacji czy zgoda przedstawiciela ustawowego została faktycznie wyrażona.

Przesyłanie korespondencji za pomocą formularza kontaktowego może zostać dokonane wyłącznie przez użytkownika, po zaznaczeniu pola o treści: „Oświadczam, że ukończyłem 16 lat i zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu obsługi wysłanego zapytania – zobacz szczegóły” lub pola o treści podobnej znaczeniowo, przy czym sformułowanie „zobacz szczegóły” stanowić będzie odnośnik do niniejszej klauzuli.

Przesłanie korespondencji za pośrednictwem odnośnego formularza nie jest technicznie możliwe (tj. pole „Wyślij” pozostanie nieaktywne), o ile którykolwiek z powyższych warunków nie zostanie spełniony oraz zaznaczony.

reklama/re-targeting
Cookies pozwalają na dopasowanie treści strony internetowej, w szczególności treści reklamowych, do oczekiwań określonego użytkownika. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w Polityce prywatności umieszczonej na stronie.

statystyka
Cookies pozwalają także na dokonywanie statystyk oglądalności/popularności strony internetowej. Statystyki te pozwalają na efektywniejsze promowanie strony zarówno na samej stronie jak i poza nią (np. w sieci Internet). Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w Polityce prywatności umieszczonej na stronie.

korzystanie z usług podmiotów trzecich Cookies zewnętrzne są, w przypadku niektórych usługodawców, konieczne do korzystania z ich usług (np. google analitycs). Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w Polityce prywatności umieszczonej na stronie.
OKRES
PRZECHOWYWANIA
Okres przetwarzania danych osobowych trwa do momentu cofnięcia zgody lub do momentu, kiedy dane okażą się zbędne (np. kiedy osiągnięto cel, dla którego dane były przetwarzane) – w zależności, który z tych momentów nastąpi wcześniej. Zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, nawet przed udzieleniem odpowiedzi, jednak jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody oraz spowoduje brak korespondencji zwrotnej ze strony Administratora.

5.KATEGORIE ODBIORCÓW

Odbiorcami udostępnionych Administratorowi danych w razie konieczności będą:

 1. osoby upoważnione przez Administratora na podstawie odrębnego upoważnienia;
 2. osoby, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 28 RODO (np. administratorowi systemu informatycznego; obsłudze prawnej; podmiotom świadczącym usługi hostingowe; podmiotom zapewniającym usługi platformowe, komunikacyjne lub statystyczne);
 3. osoby upoważnione lub przetwarzające na skutek dalszego upoważnienia lub podpowierzenia;
 4. podmioty w zakresie w jakim nie kwalifikują się do kategorii osób z pkt 1) – 3) i działają, po udostępnieniu danych, jako odrębny administrator danych osobowych użytkownika (np. szczególnie podmioty umieszczające na stronie internetowej cookies zewnętrzne w zakresie w jakim stanowią dane osobowe).

6.UPRAWNIENIA

Zgodnie z RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:

 1. dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania) danych;
 3. usunięcia danych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych;
 5. przenoszenia danych;
 6. cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda);
 7. wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego.

Ad 3 – Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO, np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ad 3 i 4 – prawo do usunięcia danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach określonych w RODO.

Ad 5 – prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonanie umowy (gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany).

Ad 6 – zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Ad 7 – w Polsce organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W odniesieniu do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej organy nadzorcze widnieją na stronie: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/itemdetail.cfm?item_id=612080.

7.NIEPODANIE DANYCH OSOBOWYCH i KONSEKWENCJE

podstawa przetwarzania wymóg ustawowy/ wymóg umowny/ warunek zawarcia umowy zobowiązanie do podania danych konsekwencje niepodania danych
zgoda brak brak • brak funkcjonalności niektórych usług na stronie;
• brak odpowiedzi na zapytanie/problem.

8.ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH

Dane osobowe użytkownika – wyłącznie w ramach cookies – będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nigdy nie będzie to wywoływać wobec tej strony żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację (brak zautomatyzowanego podejmowania decyzji).

Profilowanie danych osobowych na stronie polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany) poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o osobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Dane, o których mowa, mogą zostać przekazane do państw trzecich z listy umowy UE-USA Privacy Shields (np. firmie Google). Informacje na temat zabezpieczeń stosowanych w ramach odnośnej umowy znajdziesz tutaj: https://www.privacyshield.gov/welcome. Nadto firma Google posiada certyfikat zgodności z ISO/IEC 27001:2013. Więcej na temat tego certyfikatu dowiesz się tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/3407084.

9.DANE KONTAKTOWE

We wszelkich sprawach związanych z przedmiotem niniejszej klauzuli informacyjnej, w tym w kwestii wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości lub niejasności, a przede wszystkim celem realizacji swoich uprawnień prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za kwestie związane z bezpieczeństwem danych osobowych u Administratora, tj.: BIZNES UP Egberss Kocel Spółka Jawna z siedzibą w Obłaczkowie 11c, 62-300 Września, biuro@biznes-up.com.pl.

Szukam rozwoju dla swojej firmy

Chciałbym wprowadzić sukcesora lub inwestora

Potrzebuję ludzi, tworzę nowy dział, itp.

Chciałbym, aby moje produkty były rozpoznawalne na rynku

Szukam nowych rynków dla mojej firmy w Polsce i za granicą

Szukam nowoczesnych rozwiązań w rolnictwie

Szukam nowoczesnych rozwiązań w rolnictwie

Agro Up