About us

Our common history

Przez wiele lat żyliśmy i pracowaliśmy, nie wiedząc o sobie nic. Dopiero kilka lat temu znaleźliśmy się w jednej, dużej firmie – w międzynarodowym koncernie na rynku środków do produkcji rolnej.

Agnieszka została tam menedżerem zarządzającym, Paweł – dyrektorem marketingu, a Tomek – dyrektorem handlowym. Szybko okazało się, że świetnie się uzupełniamy i w kadrze kierowniczej tworzymy dobrze rozumiejący się zespół.

Pracując w biurze, we troje wychodziliśmy „na fajkę”, choć paliła tylko Agnieszka, bo była to okazja, aby w nieco bardziej kameralnych warunkach uzgodnić ze sobą trudne sprawy. Gdy wyjeżdżaliśmy „w teren”, będąc na różnych trasach, zdzwanialiśmy się, by porozmawiać biznesowo, a gdy się okazywało, że właśnie jesteśmy niedaleko siebie, umawialiśmy się na kawę w barze przy autostradzie. Właściwie każdą znalezioną chwilę wykorzystywaliśmy, by omówić tematy dnia, kierunki rozwoju, sprawy istotne dla nas i dla firmy. Najchętniej podejmowaliśmy się zadań niełatwych, traktując je jako wyzwania.

Wprowadzanie zmian w sposób naturalny napotyka opór osób, które wolą „stare, sprawdzone”. Potrzeba wtedy, by struktury firmy wzmacniały siłę tych, którzy mają odwagę zmieniać. Niestety, sztywne ramy międzynarodowego koncernu krępowały odważnych, obcinając skrzydła im oraz samej firmie. A my chcieliśmy latać. Nie tylko latać – chcieliśmy szybować najwyżej.

Sztywność koncernu sprawiła, że każde z nas postanowiło zaryzykować zmianę – zmianę miejsca pracy – i tak jedno za drugim odnaleźliśmy się w polskiej firmie rodzinnej, planującej ekspansję ze swojego dotychczasowego pola działania na inny, ciasny już rynek. Zadanie wymarzone dla nas trojga! Rozpoznając potrzeby nowej firmy, podjęliśmy działania dość rozległe: od tworzenia nowych działów poprzez udoskonalenie modelu zarządzania zespołami ludzi i ukierunkowane działania marketingowe aż po wdrażanie linii nowych produktów.

​Wprowadzając te innowacje, cały czas blisko ze sobą współpracowaliśmy. I właśnie wtedy zrozumieliśmy, że najbardziej lubimy wspólnie pracować nad zmianą i że pociąga nas nie tyle odcinanie kuponów od osiągniętych już sukcesów, co wciąż nowe wyzwania – im trudniejsze, tym lepiej. Uświadomiliśmy sobie, że chcąc zaspokoić te swoje potrzeby, będziemy zmuszeni co rusz zatrudniać się w kolejnym miejscu. A to żadnemu z nas się nie podobało, ponieważ typ „pasikonika” nie paruje się z naszym kodem DNA. A co, gdyby tak założyć własną firmę, która w swoim genotypie będzie miała zapisaną współpracę z innymi biznesami wtedy, kiedy potrzebują one zmiany? To przecież potrafimy i tego właśnie chcemy!

Oczywiście nie obeszło się bez wahań, obaw… Podczas gorących dyskusji, kiedy raz świeciło słońce, raz lał siarczysty deszcz, mieliśmy swoją tęczę, a dokładnie napis na tablicy, który brzmiał: Zacznij spełniać swoje marzenia. Ależ tak!, sami spełniając swoje marzenie, możemy pomagać również innym w spełnianiu ich marzeń. Zaczęliśmy dostrzegać wokół siebie wielu potencjalnych klientów, wiele firm, które chcą się rozwijać, lecz potrzebują zapalnika, wsparcia, pewności… Czujemy się kompetentni, by tym wsparciem służyć. Przechodzimy od pomysłu do działania.

TAK POWSTAŁ BIZNES UP.

Naszą misją jest pomaganie innym w przeprowadzaniu zmian. Wierzymy, że z naszymi Klientami wszyscy razem poszybujemy wysoko.

  • 03.09.2018
    Biznes Up rozpoczyna działalność.
  • Dalszy ciąg naszej historii napiszemy razem z Tobą.

We lived and worked for many years without knowing each other. A few years ago we started working in the same large company, which functions in the international market of agricultural production. Agnieszka was managing manager there, Paweł – director of marketing, and Tomek – commercial director. It became apparent soon that we complement each other on managing side and built an understanding team.

When we worked in the office, we went out to smoke, although only Agnieszka was a smoker. It was an opportunity to talk about difficult things in slightly more friendly conditions. Even when we were going in different directions, we called each other to talk about business stuff. And when it turned out that we are near, we arranged to meet on coffee in the highway bar. Every single moment we used to discuss the topic of development trends, important issues for us and for the company. We preferred to undertake difficult tasks, treating them as challenges.

The introduction of changes in the natural way encounters people’s resistance, who prefer the old and well-known methods. We need then to reinforce the strength of the company’s structure. We need people who have the courage to change. Unfortunately, rigid framework of international business limited brave ones, by cutting off the wings. But we wanted to fly. And not only fly, because we wanted to soar high.

The concern’s inflexibility made that each of us decided to change jobs. In this way, we found in the polish company that planned expansion of its field of action to another. Perfect task for the three of us! By recognizing of the new company, we have acted quite extensive. Starting from the creation of new departments, by improving the management model and the orientation of marketing activities, ending with the implementation of the new products.

We kept close together by introducing innovations. That’s when we realized that we like working together on changing things and cutting coupons from already achieved success didn’t attracts us much. We wanted new challenges – the harder, the better. We realized that in order to satisfy our needs, we will be forced to move in another work place. None of us liked that, because it didn’t evaporate with our DNA code. What if we put our own company, which in its genotype will be written the collaboration with other business when they need a change? We can do it and that’s what we want!

Fluctuations and concerns were unavoidable of course… During the hot discussion was once the sun, once deep rain, however we had our own rainbow, namely an inscription on the board: Make your dreams come true. Oh, yeah! Chasing our dream, we can also help others in fulfilling their dreams. We started to see many potential customers around, many companies that want to develop, but they need the spark, support, certainty… We feel competent to serve a cause. We move from concept to action.

THIS IS HOW THE BIZNES UP WAS FOUNDED.

Our mission is helping others in carrying out the changes. We believe that we will fly high together with our Customers.

Pendant de nombreuses années, nous avons vécu et travaillé sans rien savoir les uns des autres. Il y a seulement quelques années, nous nous sommes retrouvés dans une grande entreprise – un consortium international sur le marché des moyens pour la production agricole. Agnieszka y est devenue directrice générale, Pawel – directeur du marketing et Tomek – directeur commercial. Il s’est vite avéré que nous concordions parfaitement et qu’en tant que personnel de direction nous créions une équipe de compréhension.

Travaillant dans le bureau, nous sortions fumer une „clope’’, bien que seule Agnieszka fumait. C’était une bonne occasion de discuter des questions difficiles dans des conditions plus intimes. Quand nous étions sur le terrain, chacun sur des routes différentes, nous nous appelions l’un l’autre pour parler des affaires. Et quand il s’est avéré que nous étions proches l’un de l’autre, nous prenions rendez-vous pour boire un café dans un bar à côté de l’autoroute. Nous avons passé pratiquement chaque moment que nous avions trouvé pour discuter des thèmes de la journée, des directions du développement, des questions importantes pour nous et pour l’entreprise. Nous étions plus susceptibles d’entreprendre des tâches difficiles, en les traitant comme des défis.Cependant le changement est un risque qui paralyse parfois. Parfois même toute l’entreprise.La seule chose stable dans l’organisation c’est le changementPeter Drucker

Le fait d’apporter des changements rencontre, de manière naturelle, l’opposition des personnes qui préfèrent „ce qui est vieux et vérifié.” Il faut donc que les structures de l’entreprise renforcent la force de ceux qui ont du courage de changer. Malheureusement, les cadres rigides du consortium international dissuadaient les courageux, en leur coupant les ailes, à eux et à l’entreprise elle-même. Et nous avons voulu voler. Non seulement voler, nous avons voulu planer le plus haut possible

La rigidité du consortium a fait que chacun d’entre nous a décidé de changer – changer d’emploi – et donc un par un, nous nous sommes retrouvés dans une entreprise familiale polonaise, ayant des plans d’expansion de son champ d’opération actuel à un autre, un marché déjà assez serré. Une tâche de rêve pour nous trois ! En reconnaissant les besoins de la nouvelle société, nous avons pris des mesures assez étendues : à partir de la création de nouveaux départements, à travers le perfectionnement du modèle de gestion des équipes et des activités de marketing ciblées jusqu’à la mise en oeuvre de la nouvelle gamme des produits.

En introduisant ces innovations, nous avons travaillé en étroitecollaboration et c’est alors que nous avons compris que nous aimions travailler sur le changement et ce qui nous attire ce n’est pas de récolter les gains de nos succès déjà obtenus, mais la recherche constante de nouveaux défis – plus le défi est difficile, mieux c’est. Nous nous sommes alors rendus compte que si nous souhaitions satisfaire ces besoins qui nous sont propres, nous serions obligés d’être embauchés sans cesse dans de nouveaux endroits. Et cela n’a plu à aucun de nous, car faire la ‚’sauterelle’’ ne va pas de pair avec notre ADN.

Et si nous fondions notre propre entreprise qui dans son génotype enregistrerait une coopération avec d’autres entreprises quand ils auront besoin d’un changement ? C’est ce que nous savons faire et c’est ce que nous voulons !Bien sur arrivèrent les hésitations et les craintes…..Lors de discussions animées, quand parfois il y avait du soleil, parfois il pleuvait des cordes, nous avons eu notre arc-en-ciel et plus précisément l’inscription suivante sur le tableau : Commence à réaliser tes rêves ! Mais oui ! Nous, en réalisant nos rêves, nous pouvons aussi aider les autres à réaliser leurs rêves. Nous avons commencé à trouver autour de nous de nombreux clients potentiels, de nombreuses entreprises qui souhaitent se développer, mais qui ont besoin d’un fusible, d’un soutien, d’une certitude…. Nous nous sentions compétents de fournir ce soutien. Nous passons donc l’idée à l’action.

VOILA COMMENT BIZNES UP A ÉTÉ CRÉÉ

Notre mission est d’aider les autres à réaliser des changements. Nous croyons qu’avec nos Clients nous planerons haut tous ensemble.

Hemos vivido y trabajado muchos años sin saber nada unos de los otros. Hace unos años nos encontramos en una empresa grande – una multinacional en el mercado de medios de producción agraria. Agnieszka era el gerente de la empresa, Paweł – director de marketing y Tomek – director comercial. Nos complementamos rápido y nos entendimos bien dentro del equipo directivo. Trabajando en la oficina, salíamos un rato“a un cigarrillo” aunque la única que fumaba era Agnieszka. Sin embargo, estos momentos eran una buena ocasión para tratar de cuestiones difíciles en un ambiente más íntimo. Cuando salíamos de viajes de negocio, nos comunicamos por teléfono y si resultaba que estábamos cerca unos de otros, quedábamos para un café en bares cerca de autopista.

En realidad, cada momento libre era oportuno para hablar de temas actuales, direcciones de desarrollo, cosas importantes para nosotros y nuestra empresa. Lo que más nos gustaba era emprender tareas difíciles porque eran retos. El introducir cambios suele encontrar resistencia en los que prefieren lo antiguo, lo comprobado. Se necesitan estructuras en Cambiar es arriesgar y eso muchas veces paraliza. A veces a toda la empresa.Lo único constante en la organización es el cambio.Peter DruckerAQUÍ ESTAMOS: AGNIESZKA, PAWEŁ Y TOMEK
la empresa que apoyen a los que no tienen miedo a los cambios. Desgraciadamente, las reglas rígidas del consorcio multinacional ataban a los valientes, cortando las alas de estos y de la empresa, y nosotros queríamos volar más alto. La rigidez de la empresa nos hizo arriesgar –cambiamos de trabajo. Uno trás otro nos encontramos de nuevo – en una empresa polaca familiar que intentaba expandirse de su campo de trabajo a otro mercado que estaba a punto de desarrollarse. ¡Un sueño y un reto para los tres! Una vez reconocidas las necesidades de nuestra nueva empresa, emprendimos acciones amplias: desde la creación de departamentos nuevos, pasando por el perfeccionamiento de los modelos de manejo de equipos personales y actividades con enfoque de marketing, hasta la introducción de líneas nuevas de productos.

Al implantar las innovaciones, colaboramos de cerca en todo momento. Era entonces cuando nos dimos cuenta de que para nosotros lo mejor de todo el proceso era la cooperación para introducir cambios. Lo que más nos atraía no era sacar beneficios de lo conseguido, de nuestros éxitos, sino los retos, cada vez nuevos –cuanto más difíciles, mejor. Nos quedó claro que para satisfacer estos deseos habría que contratarse cada dos por tres en sitios nuevos. No nos gustó esta visión ya que no pegaba con nuestro ADN profesional. ¿Y si creamos nuestra propia empresa que tendrá en su código ADN la cooperación con otras compañías pasando por la etapa de cambio? ¡Eso es lo que sabemos y queremos hacer! El tomar la decisión no estaba privado de temor y duda… Durante las discusiones ardientes había sol, también había lluvias fuertes… y tuvimosun arco iris – una frase escrita en nuestra pizarra: “Es la hora de cumplir sueños” ¡Claro!, al satisfacer nuestros deseos podemos ayudar a los otros a cumplir sus sueños. Íbamos descubriendo, cada vez más, clientes potenciales, empresas que querían desarrollarse, pero necesitaban un impulso, apoyo, seguridad… Nos sentimos competentes para darles el apoyo. De una idea hicimos una realidad

ASÍ NACIÓ BIZNES UP

Nuestra misión es ayudar a los otros a implementar cambios. Creemos que con nuestros Clientes todos volaremos alto.

多年來我們在同一領域工作,但卻素昧平生。直到數年前 我們才在一間銷售農業化工產品的跨國企業集團相識。當 時Agnieszka擔任執行總監一職,Paweł擔任行銷經理, 而Tomasz則是貿易經理。很快地我們就發現,我們彼此 互補並能建立一個相互理解的管理團隊。在三人共事的期 間,我們時常一起至辦公室外抽菸小憩。儘管我們之中僅 有Agnieszka一人抽菸,但這樣親密的環境讓我們對於棘 手的事務更加容易達成共識。當我們在各自的差旅路途上 勞碌奔波時,我們也不忘相互通話、磋商公務。我們把握 了每個零碎時間一起討論當日的議題、發展的方向、以及 對我們和公司至關重要的事務。我們樂於處理困難的任 務,並將其視為挑戰。導入變革總是不免會遭遇到守舊派 的反抗,這時我們需要的是一個能夠給有勇氣改變的人 力量的組織結構。不幸的是,僵硬的跨國企業結構束縛 了有勇氣的人,使他們和公司折翼。但是我們想飛!不 只是飛,我們還想在天際翱翔。企業財團的僵固特性促使 我們冒著風險改變了工作地點。我們依序來到這間波蘭家 族企業。當時該企業正計畫從既有的營運領域往其他競爭 激烈的市場擴張。這正是我們三人夢想中的任務!當我們 了解新公司的需求之後,我們著手進行相當廣泛的營運變

革:從新部門的建立、團隊管理模型的優化、鎖定目標客 群的行銷活動,直至新產品線的推出。在導入這些革新的 期間,我們三人自始自終密切合作。正是在此時我們了解 到我們最喜歡做的事即是共同為變革努力。我們熱愛全新 的挑戰更勝於享受昔日成功的果實,且這些挑戰愈艱難愈 好。同時我們意識到:若我們想要持續接受挑戰,我們將 被迫每隔一段時間就更換工作岡位、尋找新的雇主。然 而,如同蚱蜢般經常跳槽的作法與我們的DNA編碼並不 相容。若我們能建立自己的公司,並在這間公司植入與需 要變革的企業合作的基因,這又會如何呢?這正是我們想 要的,而且我們也有能力辦到。這一切當然都免不了猶豫 與恐懼。在我們熱烈的討論中時晴時雨,我們時而同意彼 此,時而意見分歧。最終我們找到了自己的彩虹,亦即我 們在白板上寫下的:開始實現自己的夢想吧!就是這樣! 我們在實現自己夢想的同時,還能幫助他人實現他們的夢 想。我們開始環顧四周尋找潛在的客戶,許多渴望改變卻 又欠缺激勵、支持和信心的公司。我們認為我們能勝任提 供協助的角色,便化夢想為行動。

BIZNES UP 企業理念

我們的任務是協助企業導入必要的變革。我們相信客戶可 以和我們一起展翅高飛。

Looking for development for my business

I would like to introduce a successor or investor

I need staff, I create a new department, etc.

I would like my products to be recognizable on the market

I’m looking for new markets for my company in Poland and abroad

I am looking for innovative solutions in agriculture

I am looking for innovative solutions in agriculture

Agro Up